Volg ons op Facebook Inloggen klantenportaalKlantenportaal
Dierenartsenpraktijk

Voorthuizen
Uddel
Garderen
Logo van Dapvug Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen
driehoek logo

Tweede Kamerleden op bezoek bij DAP V.U.G.


Op vrijdag 4 april zijn Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) op werkbezoek geweest bij VKC praktijk DAP V.U.G. Tijdens het bezoek  is er uitgebreid gesproken over de huidige stand van zaken in de intensieve veehouderij, de impact van de nieuwe UDD regeling, en diverse knelpunten waar dierenartsen en veehouders dagelijks mee geconfronteerd worden.
 
Bezoek aan zeugenbedrijf en vleeskalveren bedrijf
Onderdeel van het werkbezoek was ook een rondleiding op een zeugenbedrijf en een vleeskalveren bedrijf. Op het zeugenbedrijf is onder andere gesproken over de 4-dagen eis, waardoor zeugen binnen 4 dagen na het dekken in de groepshuisvesting moeten worden geplaatst. Dit kan leiden tot veel onrust en gezondheidsproblemen zoals verwerpen en kreupelheid. Met name gelten, die nog jonger en lichter zijn dan de volwassen zeugen, hebben veel moeite om zich in de groep te handhaven, waardoor ze aangetast worden in hun welzijn. Nederland hanteert hiermee strengere eisen dan de rest van Europa, waar de zeugen pas na 28 dagen in de groep moeten worden geplaatst.  Op het vleeskalveren bedrijf is onder andere gesproken over de manier waarop nu het antibioticum gebruik wordt berekend. De huidige rekenmethode bekijkt per kalenderjaar hoeveel antibioticum er is afgenomen. Op een bedrijf met vleeskalveren kan binnen dat kalenderjaar één of 2 keer een nieuw koppel kalveren zijn opgestart. Omdat met name bij de start de behoefte aan antibioticum groot kan zijn, zal het totale verbruik in een kalenderjaar ook sterk variëren. Dit geeft een vertekend beeld van het antibioticumgebruik, met sterke pieken en dalen. Daarnaast is aan de hand van een praktijkvoorbeeld gekeken naar het functioneren van het ABG met gevoeligheidsbepaling in de praktijk. Hier komen vaak onbetrouwbare uitslagen uit, wat kan leiden tot het niet goed aanslaan van een behandeling.

UDD regeling
Een belangrijk en actueel punt wat besproken werd is de nieuwe UDD regeling die per 1 maart van kracht is geworden. Door de nieuwe wetgeving wordt het gebruik van antibiotica door veehouders strenger gereguleerd. Ook het voorschrijven van antibiotica door dierenartsen wordt in de nieuwe regeling verder aan banden gelegd.  Een belangrijke bezwaar van veehouders en dierenartsen tegen de UDD regeling is dat de diergezondheid en het dierwelzijn in bepaalde situaties in het gedrang komen. In sommige gevallen moet er volgens de regeling eerst een antibioticum worden ingezet waarvan bekend is dat het onvoldoende effect zal hebben.  Dit vermindert de kans op genezing, en kan leiden tot een hogere uitval. Ook zijn er nu aandoeningen die in het geheel niet meer met tweede keuze middelen mogen worden behandeld, ondanks dat dit wel noodzakelijk is, zoals bij een navelontsteking bij vleeskalveren. Tevens zijn dierenartsen bang dat de nieuwe regeling fraude in de hand werkt, en een onwerkelijk beeld creëert van de hoeveelheid antibiotica die wordt gebruikt in de veehouderij.
Het idee voor de UDD regeling is ontstaan in een tijd waarin er een sterke noodzaak was om het gebruik van antibiotica terug te dringen. In 2008 zijn er doelen gesteld voor de sector om naartoe te werken. Sinds 2008 is het gebruik van antibiotica met meer dan 51% gereduceerd. Deze reductie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen dierenartsen en veehouders, met ondersteuning van andere partijen uit de sector. Dierenartsen zijn bang dat de UDD regeling die sinds 1 maart 2014 van kracht is een deel van deze reductie teniet zal doen, en juist zal leiden tot een stijging in het gebruik van antibiotica.

Formularia
In de UDD regeling wordt de inzet van antibiotica gereguleerd volgens de zogenaamde formularia. Een formularium geeft per diersoort aan welke antibiotica voor welke aandoeningen gebruikt kunnen worden. In Nederland is ervoor gekozen om een onderscheid te maken tussen 1e keuze, 2e keuze en 3e keuze antibiotica. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van het effect wat een antibioticum mogelijk kan hebben op het ontstaan van resistentie bij mensen. 1e keuze antibiotica hebben een zo klein mogelijk effect op het ontstaan van resistentie, en worden dus bij voorkeur ingezet bij dieren. Niet voor elke ziekte zijn 1e keuze middelen beschikbaar, waardoor het nodig kan zijn om 2e of 3e keuze middelen in te zetten. De manier waarop in Nederland onderscheid wordt gemaakt tussen 1e, 2e en 3e keuze middelen verschilt van hoe de rest van Europa hier mee omgaat. Zo kan het dus voorkomen dat een bepaald antibioticum in Nederland niet mag worden gebruikt, terwijl andere Europese landen hetzelfde middel wel toestaan.
De nVWA is in Nederland de overheidsinstantie die moet toezien op het naleven van regels in de veehouderij. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden is er met de Tweede Kamerleden gesproken over de manier waarop de nVWA toezicht houdt, en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor dierenartsen en veehouders.

Collectief Praktiserende Dierenartsen
Het recent opgerichte Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) is een organisatie vóór en door praktiserende dierenartsen. Belangrijk doel van het CPD is om mee te denken en praten over ontwikkelingen binnen de sector die van invloed zijn op het werkveld van de dierenarts in de stal. Aandachtspunt hierbij is om nieuwe regelgeving en kwaliteitseisen zodanig vorm te geven dat ze praktisch uitvoerbaar zijn en een positieve bijdragen leveren aan diergezondheid en dierenwelzijn. Hiervoor staat het CPD in nauw contact met belangrijke partijen binnen de sector, zowel bij de overheid als in het private segment. Zo heeft belangenbehartiging weer een gezicht gekregen.

Nuttige middag
In het tijdsbestek van een middag is het gelukt om diverse ontwikkelingen en knelpunten waar dierenartsen en veehouders mee te maken hebben op een constructieve wijze te bespreken. De Tweede Kamerleden hebben aangegeven hoe belangrijk het voor ze is om goed geïnformeerd te worden door partijen in het veld over de effecten van regelgeving en de handhaving daarvan. Dierenartsenpraktijk V.U.G en het Veterinair Kennis Centrum Nederland zullen zich blijven inzetten om hier een positieve bijdrage aan te leveren.